ซื้อสินค้ากับ MEYER THAILAND

SHOP by CATEGORY

การรับประกันสินค้า (Product Warranty)

ท่านสามารถลงทะเบียนสินค้า โดยนำตัวเลขข้างกล่อง ที่ขึ้นต้นดวย 8 853082 เพื่อลงทะเบียนรับประกันในกรณีเกิดข้อบกพร่องในการผลิตและวัสดุเป็นระยะเวลา 1 ปี (หรือโปรดดูระยะเวลาที่ระบุในใบรับประกันของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ) นับจากวันที่ซื้อ