Our Brands

25bb0c1f4ddcfdc538407dda3da005a0
afb07ec388e2e2ad3e0c9dd1c3677717
8dc62a1f29c1a019cba78d82c2401c2e
51a6406f9d6b128dad40484444f7720f

SHOP by CATEGORY

การรับประกันสินค้า (Product Warranty)

ท่านสามารถลงทะเบียนสินค้า โดยนำตัวเลขข้างกล่อง ที่ขึ้นต้นดวย 8 853082 เพื่อลงทะเบียนรับประกันในกรณีเกิดข้อบกพร่องในการผลิตและวัสดุเป็นระยะเวลา 1 ปี (หรือโปรดดูระยะเวลาที่ระบุในใบรับประกันของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ) นับจากวันที่ซื้อ